DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 roku dostosowujemy naszą politykę prywatności do nowego Rozporządzenia Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej La fiori chroni twoją prywatność, a także o tym, w jaki sposób możesz korzystać ze swoich praw do swoich danych:

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem Państwa danych osobowych pozostanie La fiori.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej La fiori w Szczecinie 71-602, ul. Kapitanska 9A moich danych.

Gabinet La fiori będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją wykonania usług oferowanych przez La fiori (dalej „Umowa”). Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny.

Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art.6 ust.1 lit.a) RODO,

2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania Umowy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust.1 lit.b) RODO,

3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez La fiori obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa wskazane w Art. 6 ust.1 lit.c) RODO,

4. uzasadnione wymogi Administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów La fiori – wskazane w Art.6 ust. 1 lit.f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, gabinet La fiori będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Gabinet La fiori nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,

2. w razie zawarcia Umowy – w celu jej wykonania, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa dyspozycji oraz wykonania usług towarzyszących,

3. w celu przestrzegania przez La fiori przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przepisów podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,

4. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy, w celu marketingu produktów i usług La fiori w okresie obowiązywania Umowy, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów La fiori,

5. w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego – na podstawie wymogów kontraktowych lub uzasadnionych wymogów, w zależności od przedmiotu zapytania.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez termin dłuższy z następujących:

1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo
2. przez cały okres świadczenia usług, albo
3. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż La fiori podmiotom, tj.:

1. podmiotom świadczącym usługi na rzecz La fiori np. dostawcom usług IT oraz firmom podwykonwaczym współpracującym z La fiori, Prawnikom współpracującym z La fiori, firmom kurierskim i pocztowym,
2. audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
3. innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez La fiori opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które będą Państwo wnioskowali np. rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy lub jej wykonania.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów La fiori oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Najważniejsze punkty tego dokumentu

W jakim celu są przetwarzane Państwa dane osobowe?

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

– realizacja zamówień oraz obsługa w ramach powierzonych zleceń
– realizacja działań marketingowych
– dystrybucja komunikatów

Prawa przysługujące właścicielowi danych:

Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.

Właścicielowi danych przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Data: 22 Maja 2018